CZ | EN | DE odkaz na video « návrat na rozcestí

Obchodní podmínky

 • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit zejména před poškozením teplem (např. otevřený oheň). Rafty je nutné chránit před přehřátím vlivem slunečního záření včasným upouštěním vzduchu z plavidla. Je zakázáno sedět na vestách.

 • Nájemce je povinen vrátit ve sjednané lhůtě vybavení, tedy tytéž věci, které mu byly předány, nikoli věci jiné stejného druhu.

 • Vybavení může užívat pouze nájemce a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.

 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen toto vybavení vrátit.

 • Nájemce je povinen minimalizovat riziko odcizení zapůjčeného materiálu. V případě krádeže vybavení je povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

 • V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit vzniklou škodu dle ceníku vybavení do 30 dnů od konce výletu.

 • Za pozdní vrácení vybavení se nájemce zavazuje uhradit pokutu ve výši dvojnásobku ceny za 1 den uvedené na potvrzení o vydání vybavení na straně 1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

 • Nájemce se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě začátku nebo konce výletu,ujednaného na smlouvě, maximálně 15 minut od sjednané doby Zapůjčený materiál je považován za vrácený po podpisu "Potvrzení o převzetí" osobou k tomu pověřenou pronajímatelem.

 • Pronajímatel nebo osoba jím pověřená, je povinen čekat na místě začátku nebo konce výletu maximálně 15 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby nebo místa zahájení či konce výletu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s novou dopravou dle ceníku – ostatní doprava.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
 • Nájemce je povinen se seznámit  a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy souvisejíci s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky nebo lokality.